Дисципліни:
Реферат
На тему:

Розширення території міст та їх вплив на ґрунтовий покрив.

Дисципліна: Основи екології
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2139 Додано: 2013-02-05
Частина тексту

Вступ

Грунт - це верхній шар земної кори, видозмінений почвообразующімі чинниками. До числа цих факторів відносять материнську породу, вік грунту, рельєфні поверхні, клімат, грунтові організми. Грунт, як один з основних елементів біосфери, відіграє важливу роль в процесі життя на Землі, має великий вплив на інші її компоненти - атмосферне повітря, підземні та поверхневі водні джерела. Від типу грунту, її хімічного складу залежать врожайність, хімічний склад харчових продуктів рослинного, а, отже, і тваринного походження. Грунт є одним з климатообразующих факторів. Фізико-хімічний склад грунту впливає на тепловий режим її приземного шару повітря. Активізація небезпечних геологічних процесів в містах України, обумовлена техногенною діяльністю людини, призвела до ряду катастрофічних наслідків. Величезний економічний збиток, пов'язаний з цим і супутні їм людські жертви говорять про необхідність особливої уваги до еколого-геологічним факторам при господарському освоєнні територій.

1. Види, будова і функції міського грунту

У процесі урбанізації рельєф освоюваної території піддається перетворенням у відповідності з потребами певного етапу розвитку міста. Різноманітність природних умов на Землі привело до формування неоднорідного грунтового покриву з певною закономірністю зміни типу грунтів по природних зонах і в зв'язку з висотною зональністю. У будь-якій точці місцевості грунт також неоднорідна і характеризується диференціацією профілю на більш-менш чітко виражені генетичні горизонти. На формування певного типу грунту і грунтового профілі впливають клімат, материнські гірські породи, які її підстилають, рельєф, характер водообміном процесів, тип природної рослинності, характерної для даної кліматичної зони, тварини і мікроорганізми живуть у грунті. Типовими для України є чорноземи, сірі і бурі лісові, каштанові і дерново-підзолисті грунти. В останні століття важливим фактором грунтоутворення стала діяльність людини. На урбанізованих територіях, у порівнянні природними, антропогенний фактор у грунтоутворенні можна вважати ведучим. Для міст характерні так звані техноземів - грунти, створювані людиною в процесі рекультивації тих чи інших об'єктів господарського освоєння ділянок землі. Техноземів частково успадковують властивості зональних порушених грунтів і гірських порід, частково формуються під впливом потужної техніки, використовуваної при укладанні грунтового шару. Для них характерна відсутність чітко виражених горизонтів, найчастіше мозаїчний характер забарвлення, підвищена щільність і, відповідно, менша пористість. Незалежно від типу грунтів основною властивістю, за якою проводиться їхня оцінка, є родючість. Родючість грунтів обумовлена наявністю в їх складі органічних і мінеральних поживних речовин, певними параметрами структури, що підтримують нормальний газообмін і водообмін, фізико-хімічними характеристиками (концентрацією водневих іонів і сольовим режимом), що підтримують нормальне протікання фізіологічних процесів у рослинах. Родючість грунту забезпечує певну біологічну продуктивність природної рослинності і врожай сільськогосподарських культур. Будучи найважливішою ланкою біологічного круговороту речовин, грунт продукує основний харчовий і енергетичний матеріал для інших мешканців планети. При цьому вона виконує функції регулятора, що підтримує природний склад атмосфери за рахунок перетворення конаючої біоти і продуктів виробничої діяльності людини. Саме ця сторона участі грунту в біологічному круговороті речовин робить її найважливішою складовою екосистем міст. Використання грунтів у містах, як правило, має несільськогосподарських характер. Найважливіший напрямок їхнього використання - створення парків, скверів, газонів, покрить для спортивних споруд. Дерновий шар грунтового профілю використовують для кріплення укосів при будівництві транспортних виїмок, насипів і т.п. Неродючі грунти поряд з суглинками та іншими грунтовими матеріалами застосовують для основ при будівництві будинків. Завдяки високій поглинальної здатності грунт виконує роль фільтра для очищення поверхневого стоку. Глини і суглинки використовують для протифільтраційних екранів полігонів поховання побутових і виробничих відходів.