Дисципліни:

Взаємодія суб'єктів венчурного бізнесу


« Конспект лекцій з управління венчурним бізнесом

Розглядаючи питання взаємодії венчурних суб’єктів, а саме венчурних інвесторів, акцепторів та фондів, фахівці виділяють декілька основних форм такої взаємодії. В основному вони полягають у різній взаємодії венчурних інвесторів та венчурних підприємств. В окремих випадках така взаємодія здійснюється «на пряму», тобто, без участі венчурних фондів. Слід зауважити, що такі випадки не є характерними для економічно високо розвинутих країн, що пояснюється складністю та багатогранністю венчурного процесу у даних державах. Участь венчурного фонду покликана спростити взаємодію для основних учасників венчурного процесу. Форми участі інвесторів в фінансуванні інноваційних проектів є різноманітними і охоплюють всі стадії інноваційного циклу.

Форма 1. Пряме фінансування інвестором венчурного акцептора. Дана форма є найпростішою і передбачає пряме передавання фінансових коштів на умовах, зазначених у венчурному інвестиційному договорі, від інвестора до акцептора (підприємства, проекту)

Форма 2. Диверсифіковане фінансування. Диверсифікація може здійснюватись у вигляді кількох механізмів і передбачає залучення різної кількості різних об’єктів та суб’єктів до процесу венчурного фінансування. До основних способів диверсифікованого фінансування належать наступні:

1. Диверсифікація коштів між проектами.

2. Спільне фінансування великих і перспективних підприємницьких проектів.

3. Участь спільного венчурного фонду.